Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu a služebObsah VOP:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYSVĚTLENÍ ÚČELU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH

PODMÍNEK

II. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK:

III. ODPOVĚDNOST

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

V. CENA A PLATBA ČLENSTVÍ, PRODUKTŮ, SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

VII. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

X. REKLAMACE

XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

XII. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYSVĚTLENÍ ÚČELU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH

PODMÍNEK

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální

podobě (digitálního obsahu), a to členství v Klubu Holky fotografky, prodeji online kurzů,

webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, němuž dochází přes webové

rozhraní www.holkyfotografky.cz nebo www.petrapipotova.cz

Dále k prodeji online konzultace ("Služby")

Smyslem a účelem Klubu Holky Fotografky je poskytovat pravidelné vzdělávací služby nebo

samostatné jednorázové kurzy, kdy obsah kurzů je dodáván přes Internet nebo

elektronickou síť, tj. přes dálkové spojení.

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než členství /

digitální produkt / skužbu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim

budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním členství. Kontakty

naleznete v čl. II. VOP.

II. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK:

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

POSKYTOVATEL

Jméno podnikatele: Petra Pipotová

Sídlo: Rybníky 20, Dobříš, 263 01

IČO: 04055250

Tel.: 602 395 919

Email: petra.pipotova@email.cz

Neplátce DPH

UŽIVATEL

Ten, kdo s poskytovatelem uzavře ohledně produktu smlouvu. Uživatelem může být

podnikatel nebo Spotřebitel.

SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém

formuláři uvedete své IČ, smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.

SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a

Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám produkt k užívání pro Vaši

vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit cenu nebo poskytnout své osobní údaje. Smlouvu

tvoří Vaše objednávka, mé potvrzení objednávky a tyto OP.

PRODUKT

Online kurz, členství v klubu, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je

předmětem smlouvy uzavírané přes webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy

cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto

ceny mi poskytujete své osobní údaje).

KONZULTACE

Jedná se o konzultace poskytované dálkově (telefonicky nebo on-line s využitím některé z

komunikačních platforem jako např. ZOOM, Whatsapp, Gogle Meet) nebo v rámci

osobního setkání. Ve VOP používáme pro konzultace i označení "Služby"

OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš

návrh na uzavření Smlouvy.

CENA

Cena za zpřístupnění Vámi vybraného produktu uvedená v objednávce.

OZ : Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

III. ODPOVĚDNOST

Jako uživatel berete na vědomí, že digitální obsah produktů užíváte na vlastní riziko a že

závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete.

Jako poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním produktu

zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či

nemajetkovou újmu.

Jako poskytovatel se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají

soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození

klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Jako uživatel objednáváte produkt přes webové rozhraní odesláním řádně vyplněného

elektronického objednávkového formuláře (objednávka). Objednávka obsahuje základní

informace k produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho

součástí apod.) a jeho celkovou cenu.

2. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné

údaje. Jako poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených

v objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

Stisknutím tlačítka "Objednávka zavazující k platbě" (u produktů zdarma stisknutím tlačítka

"Stáhnout zdarma") je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili

závaznou objednávku produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

3. Přijetí objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je

v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší objednávky a tyto VOP

ve formátu PDF. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný

výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz

níže v těchto VOP – "Odstoupení od smlouvy"), je Smlouva uzavřena a tento e-mail

představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

4. Jako poskytovatel si vyhrazuji právo odmítnout objednávku klienta, který v minulosti

řádně a včas neuhradil závazně objednanou službu nebo produkt.

V. CENA A PLATBA ČLENSTVÍ, PRODUKTŮ, SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

CENA ČLENSTVÍ, PRODUKTŮ A SLUŽEB

1. Na webu jsou uvedeny aktuální ceny produktů včetně DPH. Ceny produktů mohu měnit

s tím, že pro Vás jako uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání

produktu. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné

náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před

odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

2. Při zakoupení jednorázového kurzu nebo e-booku je cena splatná ihned v okamžiku

odeslání objednávky. Cena je jednorázová a přístup k produktu získáváte okamžitě po

úhradě.

3. KONZULTACE

Začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou

hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V

případě, že v domluvenou hodinu nebude připraven poskytovatel, nahradí promeškaný

čas klientovi v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně

klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se

za to, že konzultace proběhla

ZPŮSOB PLATBY

4. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) bankovním převodem na můj účet,

b) online platební kartou

5. V případě platební metodou bankovní převod na účet obdržíte platební údaje v e-mailu

potvrzujícím přijetí Vaší objednávky.

6. V případě platby členství v případě měsíční úhrady je nastaveno automatické

vystavování faktur vždy 7 dní před začátkem dalšího období.

SPLATNOST CENY

7. V případě bankovního převodu na můj účet je cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí

Vaší objednávky (tedy od uzavření smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k

platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

8. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je cena splatná

bezprostředně po uzavření smlouvy.

9. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad (fakturu).

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

9. Je-li tato možnost na webu u konkrétního produktu uvedena, můžete zvolit platbu ceny

formou splátek. Celkovou konečnou cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před

jejím odesláním. V případě platby ceny na splátky se objednávkou zavazujete zaplatit

všechny splátky.

10. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah produktu

znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost

zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným

oznámením celou nezaplacenou část ceny okamžitě učinit splatnou a ke dni uvedenému v

tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od smlouvy

odstoupit. Odstoupením od smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před

odstoupením od smlouvy zaplacené.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu

uvedenou v objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k

vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na webu.

2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude

zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce, na

kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu PDF nebo obdobném zpřístupněn

zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce jako příloha e-mailu nebo

jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4. Pokud je na webu u konkrétního produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního

obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální

obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5. Na webu může být u produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah

zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah produktu zpřístupněn v takto

předem oznámený den.

6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální

obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že cenu produktu platíte bankovním

převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od

připsání ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým

online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby.

Digitální obsah produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření smlouvy,

nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

7. Na Webu může být u produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude

zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního

obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části

(moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8. Na webu může být u produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu

přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah produktu přístupný po takto předem

oznámenou dobu.

9. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný

navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu

máte přístup pouze v den a čas, který je na webu uveden.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10. Digitální obsah produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době

uzavření smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

11. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální

obsah produktu bez vad po celou dobu trvání smlouvy nebo (u digitálního obsahu

zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po

kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná

aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte

práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže

v objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního

obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

12. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a

softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF a

obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou

rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku.

13. Za propojení digitálního obsahu produktu s Vaším digitálním prostředím nesete

odpovědnosti Vy jako uživatel.

VII. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

V případě, že chcete ukončit členství v Klubu Holky fotografky, můžete tak učinit písemně

na e-mail petra.pipotova@email.cz a to 14 dní před vystavením další měsíční faktury. Žádat

o zrušení členství lze po zaplacení 6. splátky (tedy po ukončení minimálního období, na

které byl Klub sjednán). V opačném případě se členství automaticky prodlužuje do doby,

než jej tímto způsobem ukončíte. Cena vám zůstává vždy garantována ve stejné výši, za

kterou jste do Klubu vstupovali a nebude se tedy navyšovat. Pokud z Klubu vystoupíte a

budete chtít vstoupit znovu, platí už cena dle aktuálního ceníku v daném období.

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

1. Digitální obsah produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby poskytovatel.

Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej

(ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího

výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu

do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na webu.

3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám

digitální obsah produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku

takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského

zákona a podle trestněprávních předpisů.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním

objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl

digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím

na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l

NOZ).

2. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze

odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od

smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být

odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na petra.pipotova@email.cz nebo

odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu

doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem

nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek X. VOP).

4. Poskytovatel od kupní smlouvy může odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou

kupní ceny, pokud je delší než 7 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich

povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do

webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových

údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

5. Je-li Vám společně s členstvím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená

s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení

důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek

nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

6. Odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je produkt zdarma, můžete tím, že se

odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který

najdete na konci každého zaslaného e-mailu).

X. REKLAMACE

1. Po zpřístupnění produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost

jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych

mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně

nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez

předchozího upozornění.

2. Pokud produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase

uvedeném v těchto OP (viz "Čas zpřístupnění digitálního obsahu"), zkontrolujte, prosím,

nejprve složky "hromadné" nebo "spam". Pokud ani tam produkt nebo přístupové údaje

nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

3. V případě, že digitální obsah produktu není ve shodě se smlouvou, máte práva z

vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním

nebo uložením produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě

neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – "Aktualizace digitálního obsahu").

Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě

nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a

programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz "Funkčnost

digitálního obsahu, technické a programové vybavení"). Za účelem ověření, zda se vada

vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi

poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze

zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě

odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že

digitální obsah produktu není ve shodě se smlouvou.

5. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů

uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte

mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají

tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský odbor v Mostě a Úřad pro ochranu

osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).

3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen

přednostně smírnou cestou. Pokud jste spotřebitel a z uzavřené smlouvy nebo v

souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní

inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových

stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

XII. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1.Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a

obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference. Tyto reference jsou vždy

referencemi našich Klientů a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním

reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si službu u nás zakoupila. Případně jde o

reference, které jsme obdrželi od Našich Klientů v rámci vyplnění zpětné vazby–dotazníku

zaslaného Klientovi po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník

je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Klientů a je tak zajištěno, že taková

reference pochází od Klienta

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP jsou zveřejněny na webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových

formulářích k produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes webové

rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah VOP znám a že s ním souhlasíte. Tyto VOP ve formátu

PDF či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši objednávku.

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a

Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito

právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů,

které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových

formulářích k Produktům.

5. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text

obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

6. Tyto OP jsou účinné od 1. 3. 2023

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

dle § 1837občanského zákoníku;

podrobnosti najdete v článku VI. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení

musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit

pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané produkty a služby odstoupení možné.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Petra Pipotová

Rybníky 20, Dobříš, 263 01

IČO: 04055250

Tel.: 602 395 919

Email: petra.pipotova@email.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

Datum objednání*/uzavření smlouvy*:

Číslo objednávky (dobrovolné, ale umožní nám rychleji objednávku dohledat):

Jméno a příjmení:

Adresa:

PRO PŘÍPAD, ŽE BYLA CENA HRAZENA KARTOU A NE PŘEVODEM Z BANKOVNÍHO ÚČTUA

CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA ÚČET:

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u .........................banky, číslo účtu:

Datum: