HF Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Jméno podnikatele: Petra Pipotová

Sídlo: Rybníky 20, Dobříš, 263 01

IČO: 04055250

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Dobříš

(dále také jen "Správce")

I. Pojmy

Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen "Služby").

Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení

s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb

zpracovány.

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání

s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a

třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou

legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "nařízení GDPR") a zákona č.

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely

stanovení Správcem.

II. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování

osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.

2. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu z.č. 480/2004

Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však

nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

3. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené

účely (nákup zboží či služeb / uzavření smlouvy, další využití Služeb a zasílání informací formou emailových

newsletterů).

III. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to

z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.

Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem.

Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých

osobních údajů Správcem.

IV. Práva subjektů údajů

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení

GDPR:

1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo

doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož

i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).

2. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

3. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově

čitelném formátu.

4. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro

odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: petra.pipotova@email.cz

5. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních

údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová

schránka qkbaa2n.

V. Závěrečná ustanovení

1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele: SmartEmailing.cz a

poskytovatel hostingových služeb: Webnode.cz

2. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na

základě rozhodnutí Evropské komise.

3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 2. 5. 2022