Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb


Jméno podnikatele: Petra Pipotová

Sídlo: Rybníky 20, Dobříš, 263 01

IČO: 04055250

Tel.: 602 395 919 

Email: petra.pipotova@email.cz

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Dobříš

(dále jen "fotograf")

I. Obecná ujednání

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na www.petrapipotova.cz mezi fotografem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).

Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Uzavření smlouvy

Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen "smlouva") mezi fotografem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je fotografovi zaslána zákazníkem na jeho emailovou adresu, dále prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách nebo telefonickou formou.

Objednávkou zákazník stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi. Dále pak srozumění a souhlas s fotografickým stylem fotografa.

III. Předmět plnění

  Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány v objednávce zákazníka potvrzené fotografem.

  Poskytnutí služby (dále jen "focení") probíhá na domluveném místě, v domluveném čase a rozsahu.

  Pokud se zákazník na focení bez omluvy nedostaví, fotograf si vyhrazuje právo termín zrušit bez náhrady dalšího termínu.

  V případě velmi špatného počasí jako je silný déšť a vítr se exteriérové focení přesouvá na jiný termín. Pokud není slunečné počasí není to důvodem ke změně termínu a focení se koná.

  Neupravené fotografie (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a zákazníkovi se neposkytují.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa.

  Zákazníkovi je udělena licence k užití díla pro soukromé a nekomerční využití.

Fotograf dodává hotové a zákazníkem vybrané fotografie v poměru stran 2:3 (4:6) a ve formátu JPEG, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě.

  Hotové vybrané fotografie ve formátu JPEG jsou fotografem zálohovány 1 rok ode dne odevzdání hotových fotografií.

Neupravené RAW fotografie fotograf archivuje ½ roku.

Ostatní nevybrané fotografie fotograf zálohuje maximálně 2 měsíce od

uskutečnění focení.

Pokud z jakéhokoliv důvodu zákazník nezašlete výběr fotografií do 6 měsíců od

nafocení, vyhrazuje si fotograf právo fotografie smazat a účtovat poplatek za focení 2000 Kč

IV. Cena předmětu plnění

  Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, uvedeným na webových stránkách fotografa www.petrapipotova.cz

  V ceně není započítáno cestovné, které činní 8 Kč/km (brána

je cesta tam i zpět) z Libčic u Nového Knína

V případě focení o víkendu je účtován příplatek 500 Kč. 

Zákazník získává přístup k fotografiím po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.

V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby, způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 5 dní. Platba je možná bankovním převodem na účet fotografa.

Daňový doklad - fakturu vystaví fotograf zákazníkovi a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

  U svatebních zakázek je vyžadován rezervační poplatek ve výši 3000 Kč.
  Rezervační poplatek je vratný pouze v případě nemožnosti uskutečnění díla ze strany zhotovitele (především z důvodu vážné zdravotní neschopnosti a jiné). V takovém případě je fotograf povinen zákazníkovi rezervační poplatek z vrátit v plné výši.

  V. Doba zpracování předmětu plnění

  Je max. 1 kalendářní měsíc ode dne zaslání výběrů (nikoliv ode dne focení).

  Zejména ve svatební sezoně (červen - září) v době dovolené a přes Vánoční svátky se ale může prodloužit až o několik týdnů

  VI. Práva a povinnosti fotografa

   Není-li dohodnuto jinak, fotograf provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou fotografa platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.

   Fotograf si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 45 dní. Nezájmem objednatele se rozumí - nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě NEMÁ zákazník nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.

   Fotograf si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.

  VII. Další ujednání

  Fotografie zveřejňuje fotograf pouze se souhlasem klienta, který klient může kdykoliv písemně odvolat.

  Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem.

  U fotografií jsou prováděny základní úpravy jako: ořez, úprava expozice, vyvážení bílé, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad (pupínky, malé škrábance a modřiny)

  Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, uhlazení rozlítaných vlasů, odstranění tetování u dětí, vykukujících ramínek u podprsenky atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za individuální příplatek a to za předpokladu, že je daná úprava v rámci zachování přirozenosti možná

   Zákazník nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě.

   Fotograf je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s fotografiemi.

  VIII. Reklamace

   Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit písemně emailem na emailovou adresu petra.pipotova@email.cz bezodkladně po jejím zjištění nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době.

   Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.

   Nespokojenost s vlastním vzhledem, retuš, ořez a barevné úpravy fotografií jsou dány  subjektivním vnímáním fotografa a nejsou předmětem reklamace fotografií!

   Fotograf předpokládá, že se zákazník předem seznámil s jeho prací. 

   Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. 

   Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz,www.adr.coi.cz, e-mail:adr@coi.cz.

   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adresehttps://ec.europa.eu/consumers/odr/

   IX. Závěrečná ustanovení

   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi fotografem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

   Znění obchodních podmínek může fotograf měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   Osobní údaje, které budou fotografovi poskytnuty, jako je jméno, telefon a

   email, pro plnění smluvního vztahu, bude fotograf zpracovávat po dobu následujících 10 let ve smyslu zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   V Dobříši dne 2. 5. 2022