Zásady zpracování osobních údajůJméno podnikatele: Petra Pipotová

Sídlo: Rybníky 20, Dobříš, 263 01

IČO: 04055250

Tel.: 602 395 919

email: petra.pipotova@email.cz

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Dobříš

(dále také jen "Správce")

I. Pojmy

Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen "Služby"). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel - fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "nařízení GDPR") a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.


I. Jaké osobní údaje zpracovávám

A) Osobní údaje odeslané ve formuláři, za účelem odeslání poptávky na poskytnutí služby

- jméno

- emailová adresa


B) Osobní údaje poskytnuté osobami, které projevily zájem o zasílání obchodních sdělení tzv. "newsletterů"

- jméno

- emailová adresa 

C) poskytnutí "digitálního obsahu" tzv. magnet (e-booky či podobné

materiály ke stažení, webináře ke shlédnutí) za zadaný e-mailový

kontakt namísto odměny

-jméno

-emailová adresa

Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, uvedeném v každém emailu 


II. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.

2. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

3. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (nákup zboží či služeb / uzavření smlouvy, další využití Služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů).

III. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

  • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.

  • Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.

  • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

IV. Práva subjektů údajů

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení GDPR.

Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).

Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: petra.pipotova@email.cz

Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

V. Závěrečná ustanovení

1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele: 

Webnode.cz – poskytovatel hostingu a serverových služeb

SmartEmailing.cz – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
Fapi – provozovatel automatické fakturace
Facebook Inc. – služby Facebook Pixel
Google Inc. – služby Google Analytics
Vyfakturuj.cz – účetnictví


2. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 2. 5. 2022  


Souhlas se zasíláním newsletterů

Souhlasím v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasíláním newsletterů o službách a produktech stránek Petra Pipotová, dostupných na adrese www.petrapipotova.cz a www.holkyfotografky.cz (marketingová sdělení se zprávami o službách a produktech a dalších aktivitách, které souvisí s podnikatelskou činností Petry Pipotové) na mou zadanou e-mailovou adresu. Souhlas se zasíláním těchto newsletterů je možné vždy odvolat volbou v zasílaných newsletterech nebo na adrese petra.pipotova@email.cz